Przejdź do treści

Regulamin Świąteczna promocja 2017

REGULAMIN PROMOCJI

„Promocja bożonarodzeniowa 2017”

(zwany dalej: Regulaminem)

 

 • I. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin reguluje zasady uczestnictwa w „Promocji bożonarodzeniowej 2017” zwanym dalej „Promocją” w E-kaliteri LTD we współpracy z partnerami.
 2. Szkoła Językowa E-polyglots, Nowoczesna Edukacja oraz tojestproste.pl są własnością spółki E-kaliteri LTD z siedzibą w Wielkiej Brytanii, Unit 4E, Enterprise Court, Farfield Park, Rotherham, S63 5DB zwaną dalej „E-kaliteri”
 3. Promocja organizowana jest przez „E-kaliteri”, zwaną dalej Organizatorem.
 4. Promocja prowadzona jest online, czyli za pośrednictwem Internetu.
 5. Osoba spełniająca ww. warunki jest Uczestnikiem Promocji (zwanym dalej: „Uczestnikiem Promocji”).

 

 • II. Czas trwania Promocji

 

 1. Promocja rozpoczyna się w dniu 22 grudnia 2017 r.
 2. Promocja obowiązuje do 07.01.2018 r. bądź do odwołania. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian lub odwołania Promocji w każdym czasie bez podania przyczyny, co nie będzie jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników Promocji.

 

 • III. Warunki uczestnictwa w Promocji

 

 1. W celu uczestniczenia w Promocji, osoba zainteresowana wzięciem w niej udziału powinna spełnić niżej wymienione wymogi:
 1. w okresie trwania Promocji (tj. od dnia 22 grudnia 2017 r. do 07.01.2018 r.), skontaktować się z E-kaliteri pod adresem e-mail: mikolaj@e-kaliteri.com, aby uzyskać promocyjną ofertę na: nowy kurs języka obcego online, produkty ze sklepu internetowego www.portokali.pl lub kurs Skuteczna Strona WWW http://wordpress.tojestproste.pl/,
 2. zaakceptować Regulamin Promocji poprzez zakup wyżej wymienionych produktów,
 3. być osobą fizyczną,
 1. W ramach Promocji Uczestnik Promocji, bądź osoba, której produkt zostanie przekazany, będzie uprawniony do uczestnictwa w zajęciach na podstawie przedpłaty wynikającej z dokonanego zakupu.
 2. Uczestnikowi Promocji nie przysługuje roszczenie o wypłatę równowartości wpłaty na inne towary lub usługi.
 3. Za uczestnictwo w Promocji nie są pobierane dodatkowe opłaty.
 4. Nowy kurs definiujemy jako kurs nowego języka i/lub drugiego rodzaju nauczania (rozumianego jako zajęcia indywidualne, bądź grupowe).

 

 • IV. Zmiana warunków uczestnictwa w Promocji

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie, o czym poinformuje z wyprzedzeniem 7 dni na stronie Promocji.
 2. Niniejsze warunki Promocji mogą zostać zmienione lub uzupełnione przez Organizatora. Takie zmiany mogą być uzasadnione, np. potrzebą uproszczenia funkcjonowania Promocji, wprowadzeniem dodatkowych rozwiązań dla Uczestników lub innymi ważnymi potrzebami związanymi z funkcjonowaniem Promocji.

 

 • V. Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Wszelkie reklamacje związane z Promocją należy zgłaszać do Organizatora (na adres mailowy: info@e-polyglots.com).
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wpływu.
 3. Dane osobowe uczestników Promocji podane w związku ze zgłoszeniem reklamacji będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w ramach postępowania reklamacyjnego i zostaną usunięte przez Organizatora po zakończeniu procesu reklamacyjnego.

 

 • VI. Postanowienia końcowe

 

 1. Przystąpienie do Promocji jest dobrowolne.
 2. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, w pełni akceptuje jego treści oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 3. Regulamin jest dostępny na stronie promocji.
 4. Pobieranie i przetwarzanie danych osobowych uczestników Promocji odbywać się będzie zgodnie z The Act of 29 August 1997 on the Protection of Personal Data (unified text: Journal of Laws of 2014, item 1182 with amendments) w celach przeprowadzenia Promocji.
 5. Administratorem danych w rozumieniu ustawy jest Organizator.
 6. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia.
 7. Usunięcie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Promocji.
 8. Promocja nie może być łączona z innymi promocjami obowiązującymi w Szkole E-polyglots.