Dokumenty

Języki których uczymy

Angielski, Grecki, Francuski, Niderlandzki, Niemiecki, Polski, oraz inne.

Nie znalazłeś czego szukasz?

Zadzwoń, mamy jeszcze inne opcje 🙂
TEL +48 22 213 93 56 (10:00-14:00),
jeśli nie odbieramy zostaw wiadomość, a oddzwonimy

 

Skontaktuj się z nami

Ul. Puławska 166 skr. 18, 02-600 Warszawa

10:00-14:00
TEL +48 22 213 93 56

info@e-polyglots.com

Regulamin Szkoły E-polygots

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji zajęć w Szkole Językowej E-polyglots.

2. Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna

68, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą NIP 524-24-95-143,

reprezentowaną przez – Jacka Aleksandrowicza – Wiceprezesa Zarządu, w imieniu której na

podstawie stosownego pełnomocnictwa działa Dyrektor AIP przy Szkole Głównej Handlowej

– Tomasz Jabłoński zwaną dalej „Szkołą Językową E-polyglots.

3. Regulamin stosuje się do zajęć grupowych organizowanych przez Szkołę E-Polyglots.

4. Szkoła E-polyglots organizuje zajęcia z należytą dbałością o jakość i efektywność zajęć.

5. Słuchacze Szkoły mają prawo zgłaszać zastrzeżenia lub wnioski dotyczące pracy szkoły i

przebiegu kursu. Dyrekcja Szkoły ma obowiązek rozpatrzyć wnioski i zastrzeżenia bez zbędnej

zwłoki i w przypadku ich zasadności podjąć odpowiednie kroki i działania.

Zasady płatności/ zajęcia grupowe

1. Warunkiem uruchomienia zajęć grupowych jest zgłoszenie się minimum 3 osób na dany kurs.

2. Czas trwania lekcji zajęć grupowych wynosi wielokrotność 60 min, liczba jednostek ustalana

przed uruchomieniem kursu.

3. Cena za godzinę zegarową w Warszawie uzależniona jest od liczby osób w grupie i przedstawia się

następująco:

– grupa od 3 do 6 osób – 27 zł/60min/osobę

– grupa od 7 do 10 osób – 23 zł/60min/osobę

4. Słuchacze zobowiązani są do terminowego dokonywania wpłat za kurs według załączonego

harmonogramu do umowy.

5. Słuchacze uiszczają płatność z góry za zajęcia grupowe.

6. Brak terminowej wpłaty na zajęcia grupowe w wyznaczonym terminie, może stanowić

podstawę do wstrzymania zajęć do momentu płatności za kurs wszystkich uczestników zajęć.

7. W przypadku, gdy Słuchacz podejmuje zajęcia w czasie trwania danego miesiąca, uiszcza

opłatę za lekcje, które odbędą się w danym miesiącu od momentu rozpoczęcia kursu.

8. W przypadku zajęć grupowych, jeżeli Słuchacz nie jest obecny na zajęciach, a opłacił je z góry,

nie może otrzymać zwrotu pieniędzy. Za szczególny przypadek uważa się długotrwałą

chorobę Słuchacza.

9. W przypadku nieobecności na zajęciach Szkoła/Lektor zobowiązuje się do przesłania

wszelkich materiałów realizowanych na zajęciach.

10. Standardowe zniżki i rabaty nie podlegają łączeniu.

11. Ceny podręczników nie są uwzględniane w cenie kursu. Szkoła zapewnia materiały

szkoleniowe, kserowane. Dodatkowo Lektor zobowiązany jest to przesyłania dodatkowych

materiałów dla kursantów do samodzielnego drukowania.

12. Faktury VAT za wpłaty za zajęcia grupowe są wystawiane na kwotę dokonanej płatności w

terminie 7 dni od daty otrzymania wpłaty.

13. Słuchacz reguluje płatności za zajęcia przelewem na poniższe dane nr konta: 76114010100000515853003025 Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa tytułem przelewu: „język poziom -miesiąc-nazwisko np. grecki A1-sierpień-Kowalski”,

14. Jeśli liczba Słuchaczy w grupie, po rozpoczęciu kursu, zmniejszy się choćby o jedną osobę Szkoła zastrzega sobie prawo do: a. zmiany stawki godzinowej na adekwatną do liczby osób w grupie b. symbolicznej dopłaty do kursu, po uprzednim poinformowaniu Słuchaczy b. poszukiwania nowego Słuchacza na miejsce osoby, która zrezygnowała c. połączenia dwóch lub więcej grup o podobnym poziomie zaawansowania d. rozwiązania grupy

15. W przypadku definitywnego rozwiązania grupy Słuchacze otrzymują zwrot opłaty za pozostałą niewykorzystaną część kursu.

16. Słuchacz ma prawo do rezygnacji z zajęć zachowując miesięczny termin wypowiedzenia umowy.

17. Czas trwania kursu jest nienormowany i zależy od decyzji uczestników.

18. Słuchacze mają prawo, w szczególnych sytuacjach, do przełożenia terminu zajęć. W takiej sytuacji wymagana jest zgoda Lektora, zgoda większości grupy, a także wolny termin w harmonogramie sal.

19. W szczególnych przypadkach Szkoła ma prawo do zmiany Lektora prowadzącego zajęcia.

20. Słuchacz zobowiązuje się do: aktywnego udziału w zajęciach, stosowania się do zaleceń lektora oraz do nieutrudniania innym słuchaczom uczestniczenia w zajęciach.

21. Słuchacz ma prawo do wyrażenia opinii na temat zajęć drogą e-mailową na adres: iwona_dembowska@e-polyglots.com.

 

Postanowienia końcowe

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Językowa E-polyglots.

2. Szkoła E-polyglots przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 9226, ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi.

3. Szkoła Językowa E-polglots zbiera i przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, adres zamieszkania i nr PESEL.

4. Dane są zbierane i przetwarzane w celu zawarcia, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji umowy o przeprowadzeniu kursu językowego, jak również na własne cele marketingowe i statystyczne na podstawie usprawiedliwionego celu (art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych).

5. Słuchaczom przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania.

6. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

7. Szkoła Językowa E-polyglots zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do regulaminu. Zawiadomienie Słuchaczy o zmianach następuje poprzez przesłanie informacji drogą e-mailową z miesięcznym wyprzedzeniem.

8. Regulamin obowiązuje od dnia 28.05.2014 roku.