Dokumenty do pobrania.

Regulamin Szkoły E-polygots

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji zajęć w Szkole Językowej E-polyglots.
 2. Szkoła Językowa E-polyglots jest własnością spółki E-kaliteri LTD z siedzibą w Wielkiej Brytanii, Unit 4e, Enterprise Court, Farfield Park, Manvers, Rotherham, South Yorkshire, England, S63 5DB.
 3. Regulamin stosuje się do zajęć grupowych organizowanych przez Szkołę E-Polyglots.
 4. Szkoła E-polyglots organizuje zajęcia z należytą dbałością o jakość  i efektywność zajęć.
 5. Słuchacze Szkoły mają prawo zgłaszać zastrzeżenia lub wnioski dotyczące pracy szkoły i przebiegu kursu – drogą mailową na adres info@e-polyglots.com . Dyrekcja Szkoły ma obowiązek rozpatrzyć wnioski i zastrzeżenia bez zbędnej zwłoki i w przypadku ich zasadności podjąć odpowiednie kroki i działania, oraz poinformować Słuchacza wyłącznie drogą mailową o decyzji w czasie najpóźniej  14 dni od daty wpłynięcia wniosku.

 

Zasady płatności / zajęcia grupowe

 1. Warunkiem uruchomienia zajęć grupowych jest zgłoszenie się i odnotowanie wpłat od minimum 3 osób na dany kurs.
 2. Czas trwania lekcji zajęć grupowych wynosi wielokrotność 60 min, liczba jednostek ustalana jest przed uruchomieniem kursu.
 3. Cena za godzinę zegarową uzależniona jest od liczby osób w grupie i przedstawiana Słuchaczom w chwili ogłoszenia naboru na poszczególne kursy. Cennik znajduje się też na naszej stronie www.
 4. Szkoła zastrzega sobie – w uzasadnionych przypadkach (np. zmniejszenie osób w grupie) – prawo do zmiany cen. O każdej zmianie poinformuje Studentów. W przypadku zmiany ceny uczestnictwo w zajęciach pozostaje do decyzji Studenta.
 5. Słuchacze zobowiązani są do terminowego dokonywania wpłat za kurs według załączonego do umowy harmonogramu.
 6. Słuchacze uiszczają płatność z góry za zajęcia grupowe.
 7. Brak terminowej wpłaty za zajęcia grupowe w wyznaczonym terminie, może stanowić podstawę do wstrzymania zajęć do momentu płatności za kurs wszystkich uczestników zajęć.
 8. W przypadku, gdy Słuchacz podejmuje zajęcia w czasie trwania danego miesiąca, uiszcza opłatę za lekcje, które odbędą się w danym miesiącu.
 9. W przypadku zajęć grupowych, jeżeli Słuchacz nie jest obecny na zajęciach, a opłacił je z góry, nie może otrzymać zwrotu pieniędzy. Za szczególny przypadek uważa się długotrwałą chorobę Słuchacza.
 10. W przypadku nieobecności na zajęciach Lektor może – na prośbę Słuchacza – przesłać drogą elektroniczną materiały realizowane na zajęciach.
 11. W cenę kursu nie są wliczone podręczniki.
 12. Lektor będzie przesyłał materiały drogą elektroniczną do samodzielnego drukowania.
 13. Faktury VAT za wpłaty za zajęcia grupowe są wystawiane na kwotę dokonanej płatności na prośbę słuchacza. Słuchacz powinien zgłosić chęć otrzymania takiej faktury przed uiszczeniem opłaty.
 14. Słuchacz reguluje płatności za zajęcia przelewem na konto podane w umowie, tytułem przelewu: „język poziom nazwisko” np. „grecki A1-Kowalski”.
 15. Jeśli liczba Słuchaczy w grupie, po rozpoczęciu kursu, zmniejszy się do 2 osób, Szkoła zastrzega sobie prawo do:
  1. zmiany stawki godzinowej na adekwatną do liczby osób w grupie
  2. połączenia dwóch lub więcej grup o podobnym poziomie zaawansowania
  3. rozwiązania grupy
 16. W przypadku definitywnego rozwiązania grupy Słuchacze otrzymują zwrot opłaty za pozostałą, niewykorzystaną część kursu.
 17. W przypadku wzrostu niezależnych od nas kosztów, Szkoła zastrzega sobie prawo do podniesienia stawki godzinowej. Podwyżka nie będzie jednak wyższa niż 15% rocznie. Słuchacze zostaną poinformowani z miesięcznym wyprzedzeniem. Punkt ten obowiązuje jedynie w przypadku zajęć długoterminowych – opłacanych co miesiąc. Cena kursu opłacanego z góry za całość, nie zmieni się w czasie trwania zajęć.
 18. Słuchacz ma prawo do rezygnacji z zajęć – zachowując miesięczny termin wypowiedzenia umowy – przesyłając drogą mailową podpisaną rezygnację. Wzór rezygnacji jest dostępny na stronie internetowej Szkoły. Podpisany skan rezygnacji należy przesłać na adres mailowy info@e-polyglots.com . Rezygnacja może spowodować podwyższenie stawki godzinowej dla reszty grupy.
 19. Czas trwania nauki jest nienormowany i zależy od decyzji uczestników grupy – w przypadku grup rozliczających się miesięcznie.
 20. Słuchacze mają prawo, w szczególnych sytuacjach, do przełożenia terminu zajęć. W takiej sytuacji wymagana jest zgoda Lektora, zgoda większości grupy, a także wolny termin w harmonogramie sal.
 21. W szczególnych przypadkach Szkoła ma prawo do zmiany Lektora prowadzącego zajęcia.
 22. W przypadku gdy Lektor nie może przeprowadzić zajęć – zwłaszcza, jeżeli jest to więcej niż jedno spotkanie – Szkoła ustala zastępstwo z innym Lektorem.
 23. Słuchacz zobowiązuje się do: aktywnego udziału w zajęciach, stosowania się do zaleceń Lektora oraz do nieutrudniania innym słuchaczom uczestniczenia w zajęciach.
 24. Słuchacz ma prawo do wyrażenia opinii na temat zajęć drogą mailową na adres: info@e-polyglots.com .
 25. Zniżki i rabaty nie podlegają łączeniu.
 26. Dokonanie wpłaty oraz uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Szkoły Językowej E-polyglots.

 

Postanowienia końcowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Językowa E-polyglots.
 2. Pobieranie i przetwarzanie danych osobowych Słuchaczy odbywać się będzie zgodnie z The Act of 29 August 1997 on the Protection of Personal Data (unified text: Journal of Laws of 2014, item 1182 with amendments).
 3. Szkoła Językowa E-polyglots zbiera i przetwarza podane przez Studentów dane osobowe: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, adres zamieszkania i nr PESEL.
 4. Przy zapisie Student powinien podać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, adres zamieszkania i nr PESEL. Dane te potrzebne są do sporządzenia umowy i kontaktu ze słuchaczem – e-mail i telefon – w razie zmiany np. sali czy dnia lub godziny kursu.
 5. Dane są zbierane i przetwarzane w celu zawarcia, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji umowy o przeprowadzeniu kursu językowego, jak również na własne cele marketingowe i statystyczne.
 6. Słuchaczom przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania.
 7. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy prawa angielskiego.
 8. Szkoła Językowa E-polyglots zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do regulaminu. Zawiadomienie Słuchaczy o zmianach następuje poprzez przesłanie informacji drogą e-mailową z miesięcznym wyprzedzeniem.
 9. Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2016 roku.